Käyttöehdot

Sopimusehdot

Käyttämällä www.mato78.com-verkkosivustoa käyttäjä sitoutuu noudattamana jäljempänä esitettyjä ehtoja. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja kokonaisuudessaan, käyttäjän tulee välittömästi poistua www.mato78.com-verkkosivustolta.

Media Immersion Oy voi ajoittain tehdä muutoksia verkkosivuston käyttöehtoihin, käyttäjän tulee säännöllisesti tutustua näihin käyttöehtoihin.

Joidenkin www.mato78.com-verkkosivustoon sisältyvien yksittäisten sivujen tai palvelujen käyttäminen voi edellyttää rekisteröitymistä ja/tai erillisten käyttöehtojen hyväksymistä näiden yleisten käyttöehtojen lisäksi. Tiettyjen verkkopalveluiden käyttö voi olla maksullista. Yksittäisten palvelujen yhteydessä ilmoitetaan palvelun maksullisuudesta ja palveluun littyvistä muista ehdoista. Mikäli erilliset käyttöehdot ovat ristiriidassa näiden yleisten käyttöehtojen kanssa, sovelletaan kyseisiin sivuihin ja/tai palveluun lähtökohtaisesti omia erillisiä käyttöehtoja, joita nämä yleiset käyttöehdot täydentävät.

Tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet

www.mato78.com-verkkosivuston sisältö on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Kaikenlainen verkkopalvelussa olevan sisällön tai sisällön osan kopioiminen ja jakelu, mukaan lukien rajoituksetta tekstit, valokuvat, musiikki ja tietokoneohjelmat, on kielletty, ellei nimenomaisesti toisin mainita. Käyttäjällä on lupa tallentaa tietokoneelleen tai tulostaa yksityistä käyttöä varten sivuja tai otteita sivuista.

www.mato78.com-verkkosivustolla esiintyvät liiketunnukset ja tuotemerkit sekä kaikki näihin liittyvät tavaramerkit, tuote- tai palvelunimet ja sloganit sekä muut immateriaalioikeudet ovat Media Immersion Oy:n tai mahdollisen kolmannen tahon omaisuutta, eikä käyttäjä saa käyttää niitä millään tavalla ilman Media Immersion Oy:n tai asianomaisen kolmannen tahon etukäteistä kirjallista suostumusta. www.mato78.com-verkkosivuston, sen osien tai sillä olevien palvelujen taikka linkkien käyttö ei muodosta käyttöoikeutta edellä mainittuihin immateriaalioikeuksiin tai muihin Media Immersion Oy:n tai kolmannen tahon immateriaalioikeuksiin.

Käyttäjän velvollisuudet

Käyttäjä on vastuussa mahdollisen käyttäjäkohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan salassapidosta sekä sillä tapahtuneesta kaikesta käytöstä. Käyttäjä on velvollinen käyttämään verkkopalvelua käyttäehtojen, lain ja hyvän tavan mukaisesti. Palvelua ei saa käyttää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla vastaavalla oikeudella suojatun aineiston julkaisemiseen tai levittämiseen ilman oikeudenhaltijan lupaa, taikka muuten tavalla, joka on haitallista, loukkaavaa tai vahingollista Media Immersion Oy:lle, muille käyttäjille tai kolmansille osapuolille. Käyttäjä on korvausvelvollinen mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- että sopimuksenvaraisista toimistaan.

Toimitettu aineisto

Lähettämällä aineistoa www.mato78.com-verkkosivustolle, esimerkiksi sähköpostitse tai osallistumalla keskusteluun, käyttäjä sitoutuu seuraaviin ehtoihin:

Media Immersion Oy:llä on oikeus käyttää, muokata ja julkaista lähtetty aineisto www.mato78.com-verkkosivustolla, sähköpostiviesteissä tai muun median välityksellä. Käyttäjä vastaa siitä, että lähetetty aineisto on julkaisukelpoista eikä loukkaa kolmannen tekijän- tai muita suojattua oikeuksia. Käyttäjä vastaa Media Immersion Oy:lle kaikista kohtuullisista kuluista, jotka aiheutuvat Media Immersion Oy:lle lähetetyn aineiston johdosta syntyneistä vaatimuksista Media Immersion Oy:tä kohtaan. Käyttäjä sitoutuu olemaan esittämättä vaatimuksia Media Immersion Oy:tä kohtaan lähettämäänsä aineistoon liittyen. Käyttäjä on tietoinen siitä, että lähettäessään aineistoa www.mato78.com-verkkosivustolle tai sen välityksellä Media Immersion Oy voi halutessaan sitoumuksetta ja ilman korvausvelvollisuutta julkaista aineiston kokonaisuudessaan tai osan siitä ja/tai liittää lähtettyä aineistoa johonkin toiseen aineistoon tai tuotteeseen tai palveluun.

Media Immersion Oy:llä on syytä ilmoittamatta oikeus olla julkaisematta käyttäjän lähettämää materiaalia. Media Immersion Oy:llä on oikeus harkintansa mukaan ja ilmoittamatta poistaa lähtetetty aineisto. Media Immersion Oy ei vastaa teknisten vikojen, huoltotöiden, tietoliikennehäiriöiden tai muiden vastaavien syiden aiheuttamista katkoksita sivujen esittämisessä. Lähetettyä materiaalia ei palauteta ja materiaali voidaan hävittää ilmoittamatta siitä materiaalin lähettäjälle.

Sovellettava laki

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset riidat ratkaistaan suomalaisessa tuomioistuimessa.